اجرای عملیات عمرانی به جهت کنترل ترافیک در سه راه اندیشه
با تکمیل پروژه های در دست اقدام شهرداری
کولیوند : سال جاری پروژه های ارزنده ای در حوزه های مختلف فرهنگی، ورزشی و... به بهره برداری خواهد رسید