جلسه کارگروه
اولین جلسه کارگروه سیلابها و پس آبهای شهری شهرداری ملارد به ریاست معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد برگزار گپردید.