لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک...
عید قربان روز رها شدن از تعلقات دنیوی و رهایی از هر آنچه غیر خدایی است.
صعود به سه قلل غربی توچال
قلل بازارک 3770 متر ،،سی و سه چم 3742 متر و شاه نشین 3885 متر