شهرداري ملارد درنظر دارد اجرای جمع آوری زباله شهر ملارد را با برآورد تقریبی ۷۰ میلیارد ریال و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط طبق شرايط مشروحه ذیل واگذار نمايد :

شهرداري ملارد درنظر دارد اجرای جمع آوری زباله شهر ملارد را با برآورد تقریبی ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به پیمانکار واجد شرایط  طبق شرايط مشروحه ذیل واگذار نمايد :

۱-دارا بودن مجوز لازم از وزارت تعاون رفاه کار و امور اجتماعی و صلاحيت ايمني كار

۲-سپرده شرکت در مناقصه به میزان ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که می بایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد. 

۳- برندگان اول و دوم و سوم ، مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم(۹۹/۸/۲۱  لغایت ۹۹/۹/۱ )با ارائه معرفي نامه و مجوز معتبرجهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر ازساعت ۹ لغايت ۱۲:۳۰ به قراردادها شهرداری ملارد مراجعه و پس از انتشار آگهی نوبت دوم و طی حداقل ۱۰ روز(۹۹/۸/۲۱  لغایت ۹۹/۹/۱ )پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه شهرداری ملارد نمایند .  

۵- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

۶- متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد مناقصه معرفي نامه (بهمراه كارت شناسايي ملي) و اصل فيش واريزي بمبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال به حساب شماره 100790829443بانك شهر بنام شهرداري ملارد ، تحويل امور قراردادها نمايند.

۷ -محل اجرا : شهر ملارد

۸– مدت اجرا : ۱۲ ماه

۹–سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

۱۰- شهرداری  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است