عملکرد پانزده روزه واحد زیبا سازی شهرداری ملارد به روایت تصویر

به همت سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری ملارد

جانمایی المانهای نوروزی به روایت تصویر و به همت سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری ملارد

بازدید میدانی کولیوند از سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ملارد

مراسم معارفه سرپرست زیبا سازی شهرداری ملارد

آماده سازی المانهای نوروزی برای استقبال از بهار

به مناسبت بزرگداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری

استقبال از بهار با رنگ آمیزی جداول سطح شهر

به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد :

آماده باش سازمان سیما و منظر شهرداری ملارد در شرایط بحرانی

مراجل تکمیلی فضای سبز بوستان ورزش در فاز سه مارلیک

همتی دوباره از سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد :

همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد

به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد

به همت سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری ملارد برگزار گردید.گزارشد

برگزاری کلاسهای کمک های اولیه توسط کارشناسان جمعیت هلال احمر

به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد :

وظایف ذاتی سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ملارد

جهت جلوگیری از سقوط درختان و رعایت تناسب بین ریشه و تاج درختان

به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد :

وظایف ذاتی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری ملارد

به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد :

به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد :