زیبایی و نظافت محیط حق دانش آموزان ماست..

به همت معاونت خدمات شهری و زیست محیطی

به همت معاونت خدمات شهری و زیست محیطی

خدمات رسانی٬ عمران شهری و بهبود محیط های اجتماعی

با رعایت حقوق شهروندی، نظم و انضباط اجتماعی، بر جامعه حاکم خواهد شد .

به همت معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد

شهر بدون شهروند و شهرداري بدون مشاركت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت.

شهرنمایشگاه افکار و فروشگاه رفتار شهروندان است

به همت معاونت خدمات شهری و زیست محیطی

فعالیت چشمگیر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد

بازسازی خودروها خدمات موتوری

حرکت جهادی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد