اعتبار 28 میلیارد ریالی به منظور جدوگذاری سطح شهر ملارد

اعتباری بالغ بر ۲/۵میلیارد ریال جهت اجرای آسفالت خیابان شهیدان دست بر سر

عملیات جدولگذاری در خیابان شهید سلطانی شهرک شهید چمران

ادامه عملیات روکش آسفالت در شهرک اداری

عملیات جدولگذاری در مارلیک خیابان آرش

پیشرفت عمرانی در پروژه ساختمان اداری گلزار شهدای ملارد

عملیات عمرانی در پروزه فرهنگسرای بزرگ ملارد

ادامه عملیات روکش آسفالت بلوار رسول اکرم (ص)

عملیات عمرانی در سطح شهر ادامه دارد

جدو.لگذاری در خیابان های سرآسیاب ادامه دارد

مقالات دیگر...