به همت معاونت امور زیربنایی و ترافیکی شهرداری ملارد

ادامه عملیات روکش ولکه گیری آسفالت توسط شهرداری ملارد

به همت معا ونت زیربنایی و ترافیکی شهرداری

به همت معاونت زیربنایی و ترافیکی شهرداری ملارد

مراحل تکمیلی خانه بهداشت در سرآسیاب

خدمتی دیگر از معاونت زیر بنایی و ترافیکی

مقالات دیگر...